Od 1 stycznia pamiętaj o zmianie dowodu natychmiast  - po zmianie stanu cywilnego, zmianie imienia lub nazwiska oraz zmianie adresu.
Większość przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 15 listopada 2008 r.

Nowelizacja dotyczy dostępu przedsiębiorców do danych zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO) w celu możliwości zweryfikowania danych klientów, które dotyczą informacji adresowych i dowodów osobistych.

Nowelizacja zakłada m.in., że każda zmiana stanu cywilnego, zmiana imienia lub nazwiska oraz inne zmiany w aktach stanu cywilnego mają być przekazywane przez kierowników urzędów stanu cywilnego nie tylko do organów ewidencji ludności, ale również do organu, który wydał dowód osobisty.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Zmiana przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych umożliwia podmiotom, które, realizując swoje zadania, gromadzą dane osobowe, bieżącą weryfikację tych danych na podstawie zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zapewniając w tym obszarze bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Ponadto nowelizacja ma służyć wyeliminowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, braku pewnych rozwiązań oraz wprowadzeniu zmian, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń. 

Podstawowe zmiany dotyczą: 

  • doprecyzowania przepisów regulujących zasady gromadzenia danych w zbiorach informatycznych, 
  • wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie udostępniania danych przez stworzenie możliwości udostępniania danych zawartych w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (obecnie w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych) za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji danych, 
  • ustalenia zasad unieważniania dowodów osobistych, których brakowało w dotychczasowych przepisach, 
  • doprecyzowania zakresu danych gromadzonych w ewidencjach wydanych i unieważnionych (obecnie utraconych) dowodów osobistych. 
Doprecyzowano m.in., że w dowodzie osobistym zamieszcza się wyłącznie adres pobytu osoby w kraju, gdyż tylko takie dane adresowe są gromadzone w zbiorach meldunkowych. W przypadku osób zamieszkałych stale poza granicami kraju informacji o adresie nie zamieszcza się.


     Nowelizacja powoduje m.in. uproszczenie procedur administracyjnych dla firm. Umożliwia bowiem przedsiębiorcom korzystanie z usług administracyjnych on-line oferowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - mówi Anna Jeleńska - ekspert serwisu http://www.e-prawnik.pl/ i kontynuuje: Przyczyni się to do obniżenia kosztów działalności firm i do zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością podawania nieaktualnych danych adresowych czy fałszywej tożsamości przez klientów firm bądź przedsiębiorstw albo wykorzystania fałszywych lub nieaktualnych dokumentów poświadczających tożsamość.  

Jakie dowody osobiste będą unieważniane z urzędu?

Natomiast z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego nastąpi po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi zaś 4 miesiące. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 43 nowelizowanej ustawy.Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2008 r., Nr 195, poz. 1198)
Tekst przekazała Katarzyna Bienussa - kierownik ds. marketingu i PR´u w e-prawnik.pl
REDAKCJA