Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe
Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku
&
Komitet Organizacyjny Konkursu
IV Edycja  Konkursu Recytatorskiego  Poezji  Rosyjskiej 
pt. „Русская Зарубежная - Эмиграционная Поэзия" -  „Rosyjska Poezja Emigracyjna"
Pod Honorowym Patronatem:
Podlaskiego Kuratorium
Oświaty w Białymstoku
BIAŁYSTOK  2006

W P R O W A D Z E N I E :

IV  Edycja  Konkursu Recytatorskiego  Poezji  Rosyjskiej  pt. „Русская Зарубежная - Эмиграционная Поэзия" - „Rosyjska Poezja Emigracyjna" poświęcona jest bardzo szerokiemu pojęciu i zjawisku historycznemu w rosyjskiej literaturze zwłaszcza XX wieku - okresowi emigracji.

Poezja rosyjska obfitowała i nadal obfituje bogactwem i różnorodnością tematów podnoszonych - poruszanych przez jej twórców. Nigdy nie miało i nie ma na to wpływu miejsce jej powstania.

Należy jednak zauważyć, że w twórczości rosyjskich pisarzy i poetów na emigracji, bardzo ważnymi wątkami stają się: nostalgia za utraconą ojczyzną i krajem dzieciństwa, patriotyzm, wiara i religia, historia, czy też wątki ludowe.

Rosja wydała na świat dużą ilość poetów, którzy z różnych przyczyn (głównie historyczno - politycznych) zmuszeni byli tworzyć po za granicami swej ojczyzny - za granicą, na emigracji.

Nazwiska wielu z nich są znane daleko po za granicami Rosji, a wielu wręcz odwrotnie - nieznane.

Wśród najbardziej znany rosyjskich pisarzy i poetów emigrantów byli m.in.: Bunin, Brodski, Biełyj, Cwietajewa, Gumielow, Nabokov, Niekrasow, Sołogub, Sołżenicyn, Wertyński.

Z tych mniej znanych, lub prawie w ogóle nieznanych, tworzących w Berlinie, Belgradzie, Helsinkach, Pradze i Bratysławie, Wiedniu i Warszawie, Paryżu i w Londynie, w Australii i Argentynie, w USA i w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz w wielu innych krajach świata, należy w pierwszej kolejności wymienić nazwiska tych poetów, którzy są związani z Polską - jak np.: Georgii (Jerzy) Sorgonin, Jerzy Klinger, W. Kocznow, Walerian Mickiewicz, Anatolii Zankiewicz i inni - tworzący na terenach Polski zarówno w okresie międzywojennym (1918 - 1939), jak i później - w tym i współcześnie.

Rosyjscy poeci na emigracji to także m.in.: Biechtejew, Belskij, Gieranina, Gipius, Głuchowa, Gołubow,  Korowaj - Metelickij, Jelena Kostruba, Kusakow, Makowskaja, Galina Plisowskaja, Turenina, Werbickaja, Wostokow, czy też biskup Germogen Pskowskij.

A także kilkuset innych, często nieznanych, których powyżej nie wymieniliśmy.

Są to tylko nieliczne z nazwisk tworzących panteon Rosyjskiej Poezji.

Na wymienienie wszystkich, zabrakłoby miejsca, więc ograniczyliśmy się do dokonania naszego - subiektywnego wyboru, tych nazwisk, które naszym zdaniem miały i mają znaczący wpływ na rosyjską poezję na emigracji.

           IV Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej ma na celu przybliżenie młodym ludziom w Polsce tych rosyjskich poetów, którzy tworzyli i tworzą za granicą - po za Rosja na emigracji, oraz tych poetów, których część twórczości powstała na emigracji - jak m.in. Cwietajewa, czy też Wertyński. Zachęcamy więc do poszukiwań tych utworów i poetów - zarówno w gronie powyżej podanych nazwisk, jak i tych, których tu nie wymieniliśmy.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych i zainteresowanych rosyjską poezją, do wzięcia udziału w tym Konkursie.

R E G U L A M I N

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe z siedzibą w Białymstoku, organizuje IV Edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej pt. „Русская Зарубежная - Эмиграционная Поэзия" -  „Rosyjska Poezja Emigracyjna".

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem: Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

        Ideą konkursu jest popularyzacja poezji rosyjskiej, poszerzanie wiadomości o twórcach rosyjskiej poezji i kultury.

Dzięki temu chcemy wskazać jedną z dróg do pogłębiania znajomości samego języka rosyjskiego i wiedzy realioznawczej.

Adresatami i uczestnikami Konkursu, jest młodzież pochodzenia rosyjskiego oraz wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy są zainteresowani językiem rosyjskim, rosyjską poezją i kulturą.

Założenia regulaminowe konkursu:

& 1

1. Uczestnikiem konkursu może być:

A. młodzież pochodzenia rosyjskiego ucząca się szkołach ponadpodstawowych w Polsce,

B. każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce.


2. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać:

A. Organizacje i zrzeszenie mniejszości rosyjskiej w Polsce,

B. Poszczególne szkoły ponadpodstawowe,

C. Sami zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie - spełniający kryteria zawarte w tym regulaminie.

& 2

Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch kategoriach:

W kategorii szkół gimnazjalnych,

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Eliminacje szkolne i lokalne mogą być realizowane przez nauczycieli rusycystów w poszczególnych szkołach oraz przez organizacje mniejszości rosyjskiej w Polsce, po wcześniejszym kontakcie i ustaleniach z Biurem Organizacyjnym Konkursu - R.S.K.O.

& 3

Liczba uczestników Konkursu nie jest ograniczona.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, do przesłuchań zostaną dopuszczone osoby spełniające bez żadnych zarzutów wymogi niniejszego regulaminu.

& 4

Spośród uczestników zostaną wyłonieni finaliści, a z nich laureaci.

Jury zastrzega sobie prawo przyznawanie dodatkowych wyróżnień i ewentualnie innego rozdziału nagród.

& 5

Uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w Konkursie.

Finaliści i osoby wyróżnione otrzymują dyplomy finalisty i dodatkowy dyplom potwierdzający przyznane wyróżnienie oraz zgodnie z uznaniem Jury i organizatorów, nagrody rzeczowe.

Laureaci otrzymają dyplomy laureata i nagrody rzeczowe.

& 6

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje prezentację dwóch wierszy różnych rosyjskich poetów w oryginale, powstałych w dowolnym okresie.

Kserokopie tekstów wybranych wierszy (wraz z zaznaczeniem autora, roku powstania i zbioru wierszy, z którego pochodzi dany utwór) należy nadesłać do Komitetu Organizacyjnego Konkursu wraz z wypełnioną ankietą zgłoszeniową.

Uczestnicy Konkursu, którzy startowali w poprzednich latach w I, II i III Edycjach Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, nie mogą ponownie recytować tych samych utworów.

& 7

Terminy Konkursu:

przesłuchania konkursowe: sobota 1 kwietnia 2006 roku w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, od godz. 11.00.

ogłoszenie wyników Konkursu i finał Konkursu: piątek 7 kwietnia 2006 roku, w Białymstoku w Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego o godz. 14.00

Szczegółowe informacje miejscu przeprowadzenia Konkursu zostaną przekazane w późniejszym terminie wszystkim zakwalifikowanym do udziału w Konkursie.

& 8

Wypełnione ankiety wraz z załączonymi kserokopiami wierszy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2006 roku na adres:

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej 8 / 37, 15-097 Białystok

z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski"

& 9

Koszty podróży, pobytu uczestników i opiekunów pokrywają szkoły, instytucje i organizacje delegujące.

& 10

Jury Konkursu powołują organizatorzy.

W składzie jury powinni zasiadać:

rusycyści- nauczyciele, nauczyciele i wykładowcy akademiccy,

artyści - ludzie kultury i sztuki, działacze organizacji mniejszości rosyjskiej,

literaci i tłumacze.

& 11

Jury będzie oceniać:

dostosowanie repertuaru do wieku i możliwości recytatora,

zrozumiałość treści utworu,

interpretację tekstu oraz pomysłowość i oryginalność tej interpretacji

artyzm wykonania,

poprawność wymowy i intonacji.

& 12

O kolejności wystąpień decydują organizatorzy.

& 13

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu i jury konkursu.

& 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, zaś przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem Konkursu.

ANKIETA  UCZESTNIKA

IV  Edycja  Konkursu Recytatorskiego  Poezji  Rosyjskiej 
pt. „Rosyjska Poezja Emigracyjna"

Imię i nazwisko ucznia - osoby zgłaszanej do Konkursu:
 
....................................................................................
( * )  UWAGA! - Prosimy wypełniać ANKIETĘ DRUKIEM!

Wiek - data i miejsce urodzenia osoby zgłaszanej:
 
...............................................................................................

Adres korespondencyjny - kontaktowy osoby zgłaszanej:

............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

tel.(+kierunkowy): ......................................................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

Klasa ........................................

Adres i nazwa szkoły lub organizacji (instytucji) zgłaszającej:

............................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

tel.(+kierunkowy).......................................................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) przygotowującego do startu w Konkursie:

...........................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko dyrektora szkoły lub kierownika (prezesa, przewodniczącego) organizacji zgłaszającej.

...........................................................................................................................................................................................

Recytowane utwory w języku rosyjskim:

A/.  Autor: ................................................................................

Tytuł utworu:

..................................................................................................................................................................

B/.  Autor: ..........................................................................

Tytuł utworu:

..................................................................................................................................................................

...........................................................                                                          ................................................................

Miejscowość i data           Pieczęć instytucji i podpis osoby zgłaszającej( * )  UWAGA! - Prosimy wypełniać ANKIETĘ DRUKIEM!
( ** )  UWAGA! - Wypełnioną Ankietę wraz z załączonymi wierszami należy wysłać na adres organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2006 roku!