Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych
My, niżej podpisani naukowcy polscy pracujący zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zwracamy się do Sejmu i Rządu RP z prośbą o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu usunięcie zapisów prawnych dyskryminujących. obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samodzielnych pracowników naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyskryminacja polega na tym, iż obowiązujące w Polsce przepisy prawne umożliwiają zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego bez potrzeby uzyskania habilitacji, podczas gdy utrudniają to obywatelom polskim, szczególnie wtedy gdy ich kariera naukowa odbywała się poza granicami RP.

Sytuacja taka jest spowodowana brakiem kompatybilności polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w większości krajów będących liderami w światowej nauce.

Problem niekompatybilności polskiego systemu nauki był wielokrotnie podnoszony przez Niezależne Forum Akademickie jeszcze przed uchwaleniem Ustawy o szkolnictwie wyższym w 2005 r. (U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). Niestety nie było pozytywnej reakcji władzy ustawodawczej, więc problem nadal istnieje i stanowi jedną z barier hamujących powroty polskich naukowców do kraju.

Mobilność naukowców pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w różnych miastach, krajach i kontynentach jest normalnym i pożądanym elementem kariery naukowej, zgodnym z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca. Uważamy, że należy zrównać szanse obywateli polskich podejmujących pracę naukową w kraju po długoletnim stażu zagranicznym z obywatelami innych krajów gdzie habilitacja nie jest wymagana. Powrót do Polski obywateli polskich z bogatym dorobkiem naukowym przyczyni się do podniesienia poziomu nauki uprawianej w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli będą oni mogli stawać do konkursów na stanowiska kierownicze w nauce i szkolnictwie wyższym na równych prawach z obywatelami polskimi, którzy wszystkie etapy kariery naukowej przeszli w kraju.

Dyskryminujące przepisy zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r.

 http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm) to: 

Art. 114.

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.

Art. 115.

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być  zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w statucie

2. Warunkiem zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień generała lub admirała.

4. Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione w ust. 1 osoby niebędącej obywatelem polskim rektor może odstąpić od warunków określonych w art. 114 ust. 2 i 3. 5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

W praktyce stosowania tego prawa mamy do czynienia z dyskryminacją obywateli polskich na polskich uczelniach w relacji do obywateli innych krajów i dyskryminacją polskich naukowców, którzy zostali uformowani w zachodnich instytucjach naukowych i mają niekiedy nawet olbrzymi dorobek naukowy, ale nie mają tytułów i stopni naukowych obowiązujących w Polsce .

Zgodnie z Art. 115 ustęp 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym można co prawda zatrudnić doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego ‑jeśli ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, ale praktyka nie wykazuje stosowania tego przepisu. Dostępne ogłoszenia o konkursach na takie stanowiska, zawierają wymagania posiadania stopnia dr hab. lub tytułu profesora.

11 marca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych- The European Charter for Researchers.The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers -http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
która zabrania dyskryminacji pracowników i zaleca mobilność naukowców. Zalecenia zostały podpisane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale bez zastosowania tych zaleceń w praktyce. Niezależne Forum Akademickie też jest sygnatariuszem Karty i Kodeksu i działa na rzecz wprowadzenia tych zaleceń do praktyki polskiego życia akademickiego.

Józef Wieczorek, Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie (Kraków)

Cezary Wójcik, Przewodniczący Rady fundacji Niezależne Forum Akademickie (Indiana University School of Medicine - Evansville , USA)

Michał Kucewicz, Cambridge University, Experimental Psychology Department, Cambridge, Wielka Brytania.

Stanislaw Dubiski, University of Toronto, Toronto, Kanada

Jan Napoleon Saykiewicz, A.J. Palumbo School of Business , John F. Donahue Graduate School of Business Duquesne University, Pittsburgh, USA

Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Polska

Anna Natalia Grzyb, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Maciej Horowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska

Kosma Szutkowski, Royal Institute of Technology, KTH, Sztokholm, Szwecja

Grzegorz Kondrak, University of Alberta, Edmonton, Kanada

Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, Charleston, USA

Kaja Wawrzak, Oxford University, England, UK

Boleslaw Szymanski, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA

Andrew S. Targowski, President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations, Department of Business Information Systems, Haworth College of Business,Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA

Maciej Górecki, Trinity College, Dublin, Irlandia

Karolina Kluk-de Kort, The University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania

Tomasz Kozlowski, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja.

Maciej Henneberg, Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy, Head of Anatomical Sciences,University of Adelaide,Adelaide, Australia

Lech Keller-Krawczyk, Monash University in Melbourne, Australia

Anna Ostapczuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska

Lech Jozwiak, Eindhoven University of Technology,Faculty of Electrical Engineering, Eindhoven, Holandia 

Robert Piechocki, University of Bristol, Bristol, UK

Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska, Warszawa

Waldemar W. Koczkodaj, , Laurentian University, Sudbury, Ontario, Kanada

Paweł Kisielow, Instytut immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Józef Magoński, Central Washington University, Ellensburg, USA

Sylwester Chyb, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Canberra, Australia

Wieslaw K. Binienda, The University of Akron, Akron, OH, USA

Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA

Pawel Kalinski, Director of Research, Division of Surgical Oncology, University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, USA

Zbigniew (Ben) Zylicz, Dyrektor medyczny,Dove House Hospice, Hull, Wielka Brytania

Leszek Ignatowicz, Medical College of Georgia, Augusta, GA, USA

Lucjan Strekowski, Department of Chemistry, Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA

Włodzimierz Holsztyński, Sunnyvale, Kalifornia, USA

Regina Borowik, Politechnika Częstochowska, Polska

Anna Daniel-Wójcik, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy

Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,Warszawa

Przemysław Grudnik, Heidelberg University, Niemcy

Piotr Fryzlewicz, Department of Mathematics, University of Bristol, Wielka   Brytania

Michal Surkont, School of Medicine, Queen´s University, Kingston, Canada

Boguslaw Pozniak, The University of New Orleans, Nowy Orlean, USA

Marcin Brynda, Department of Chemistry, University of California, Davis, USA

================================

Osoby deklarujące chęć złożenia podpisu wg wzoru:
imię , nazwisko, instytucja,miasto , kraj
proszone są o przesłanie oświadczenia woli na adres: