STATUT

Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty”

(z wersji publikowanej w Internecie usunięto dane osobowe założycieli oraz wysokość funduszu założycielskiego)

ROZDZIAŁ I<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


Postanowienia ogólne


§1


Fundacja pod nazwą Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została na podstawie art. 12 Konstyucji RP o organach pozarządowych oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.


Fundacja ustanowiona została przez fundatorów:


Krzysztofa Łozińskiego,


Andrzeja Włodzimierza Pawluczuka,


Piotra Rachatana


zwanych dalej fundatorami.


Fundację ustanowiono aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie


§2


Fundacja posiada osobowość prawną.


§3


Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.


§4 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§6


Fundacja używa pieczęci wskazującym jej nazwę i siedzibę.


ROZDZIAŁ II


Cele i zasady działania Fundacji


§7


Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:


1) Wolnych mediów drukowanych i elektronicznych, w tym internetowych, nie działających dla zysku.


2) Kultury polskiej, wymiany myśli i opinii.


3) Kultury innych narodów.


4) Edukacji na temat historii i tradycji innych kultur, oraz historii Polski.


5) Praw człowieka, tolerancji i zrozumienia innych kultur i narodów.


6) Idei demokracji i państwa prawa.


7) Zwalczania ksenofobii i wszelkich form dyskryminacji.


8) Działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z różnych powodów pozostających bez pracy.


9) Działań na rzecz tworzenia publikacji i innych form o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i naukowym.


10) Działań na rzecz rozwoju prasy internetowej.


11) Działania na rzecz prowadzenia i promowania niezależnych badań naukowych.


12) Działania na rzecz budowania postaw obywatelskich.


§8


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1)       Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji,


2)       Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i wolnych mediów (w tym internetowych) nie działających dla zysku (nie prowadzących działalności gospodarczej),


3)       Pomoc charytatywna udzielaną w nagłych przypadkach,


4)       Finansowanie działalności edukacyjnej, prowadzenie szkoleń i wydawanie materiałów szkoleniowych,


5)       Wydawanie nie dochodowych publikacji zarówno incydentalnych jak i periodycznych, także publikacji internetowych.


ROZDZIAŁ  III


Majątek i dochody Fundacji


§9


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej XXX złotych (słownie: XXX) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa autorskie oraz prawa do tytułów prasowych nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§10


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§11


Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:


1)       Dotacji,


2)       darowizn, spadków, zapisów,


3)       subwencji osób prawnych,


4)       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,


5)       dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,


§12


Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.


§13


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


ROZDZIAŁ IV


Władze Fundacji


§14


Władzami Fundacji są:


-          Rada Fundacji,


-          Zarząd Fundacji.


§15 1. Rada Fundacji składa się z 5 – do 20 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Fundatorzy w każdym czasie mogą odwołać członka Rady Fundacji i na to miejsce powołać inną osobę.

§16


Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych.


§17


Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.


§18


Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecnośćWiceprzewodniczący Rady Fundacji.


§19


Do zadań Rady należy rozpatrywanie:


1)       ogólnych kierunków działalności Fundacji,


2)       planów działalności sporządzanych przez Zarząd Fundacji,


3)       sprawozdań z działalności Fundacji,


4)       rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.


§20


Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.


§21 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków, tj. Prezesa i 2 Wiceprezesów, powoływanych przez Fundatorów na okres 3 lat.
 2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 3. W przypadku zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§22


Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu sprawowania swoich funkcji w Zarządzie Fundacji nie są wynagradzani.


§23 1. Fundatorom służy prawo odwołania całego Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 2. Mandat członka Zarządu wygasa w szczególności:

1)       z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok obrotowy w kadencji danego Zarządu,


2)       z chwilą doręczenia członkowi Zarządu odwołania na piśmie,


3)       w wyniku rezygnacji członka Zarządu,


4)       w wyniku śmierci członka Zarządu.


§24


Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.


§25


Zarząd w szczególności:


1)       uchwala ogólne kierunki działalności i roczne plany działania Fundacji,


2)       sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,


3)       przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,


4)       podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,


5)       opracowuje plany działania i sprawozdania z realizacji działań Fundacji oraz przedkłada je Radzie Fundacji,


6)       rozpatruje wnioski o pomoc, wsparcie i przydzielanie odpowiednich do posiadanych możliwości środków finansowych,


§26


Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków.


§27


Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI


Zmiana statutu


§28


Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


§29


Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


ROZDZIAŁ VII


Postanowienia końcowe


§30


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


§31


Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.


§32


Połączenie może nastąpić jedynie za zgodą fundatorów.


§33


Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§34


Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§35


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.


§36


Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§37


Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacjom, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.


§38


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.