Informacja o Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty"
1. Geneza
Fundacja powstała na bazie dwutygodnika internetowego „Kontrateksty", stąd jej nazwa.
Pod koniec 2003 roku czterech doświadczonych dziennikarzy, Stefan Bratkowski, Krzysztof Łoziński, Andrzej W. Pawluczuk i Piotr Rachtan, postanowiło założyć Niezależny Magazyn Publiczystów „Kontrateksty" jako dwutygodnik wychodzący w Internecie. Magazyn miał zawierać poważną publicystykę i opracowania naukowe. Początkowo miał być polem dla tych dziennikarzy i publicystów, którzy z różnych powodów nie mają gdzie publikować. Z czasem stał się jednak normalnym dwutygodnikiem publicystycznym, pluralistycznym światopoglądowo i trzymającym pewien dość wysoki standard publikowanych tekstów. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Piotr Rachtan.
Pierwszy numer „Kontratekstów" (adres: www.kontrateksty.pl) wyszedł w marcu 2004 roku. Początkowo nie było wiadomo, czy pomysł w ogóle chwyci, czy znajdą się autorzy i czytelnicy. Wielu życzliwych nam ludzi uznało pomysł publikowania poważnego pisma opiniowego w Internecie za dość szalony. Szybko jednak rosła liczba zarówno autorów jak i czytelników.

Zaznaczamy, że od samego początku wszystkie dziennikarze tworzący „Kontrateksty" pracują jako wolontariusze i nie tylko nie otrzymują z tego tytułu honorariów, ale i sami finansują niektóre koszty. Niewielkie honoraria otrzymywali dotąd tylko informatycy, graficy i tłumacz. Tak jest do dzisiaj.

Powstał problem rejestracji Tytułu w Sądzie Okręgowym, bo nie mieliśmy osobowości prawnej. Po naradzie postanowiono, że tytuł „Kontrateksty" zarejestruje Krzysztof Łoziński jako osoba fizyczna a jako red. naczelnego zgłosimy Piotra Rachtana. W dniu 8 października 2004 roku dwutygodnik „Kontrateskty" został zarejestrowany w sądzie Okręgowym w Warszawie jako własność Krzysztofa Łozińskiego pod pozycją Pr.12419.

2. Powstanie Fundacji

Pismo szybko się rozwijało i dotychczasowa forma prawna stała się niewystarczająca. Wokół „Kontratekstów" zaistniała spora grupa ludzi chcących działać nie tylko na polu dziennikarskim ale i na rzecz praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, nauki...

24 maja 2005 roku podpisaliśmy przed notariuszem akt założycielski Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty". Jako fundatorzy wystąpili Krzysztof Łoziński, Piotr Rachtan i Andrzej W. Pawluczuk. Stefan Bratkowski nie chciał wchodzić w formalną strukturę, choć stale jest z nami w sensie współpracy.

8 czerwca 2005 roku Fundacja został zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Szybko załatwiliśmy numer REGON i konto bankowe, po czym na kilka miesięcy utknęliśmy na przeszkodzie pod nazwą Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Urząd ten stawiając absurdalne i bezprawne żądania przedstawienia umowy najmu lokalu użytkowego odmawiał nam przyznania numeru NIP. Powstało błędne koło. Fundacja nie mogła pozyskać żadnych funduszy, bo nie miała numeru NIP. Numeru NIP nie miała, bo nie wynajęła lokalu a lokalu nie wynajęła, bo nie miała funduszy. Nie pomagały interwencje Ministerstwa Finansów i nawet pismo ministra informujące, że nie istnieje podstawa prawna do wymagania umowy najmu od organizacji, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z impasu wybrnęliśmy w ten sposób, że Krzysztof Łoziński użyczył na siedzibę Fundacji własne mieszkanie (w którym zresztą mieszka kto inny, rzeczywisty lokal na „siedzibę" nie jest nam do niczego potrzebny).

Skutkiem całego zamieszania było opóźnienie rozpoczęcia działalności Fundacji do 11 stycznia 2005 roku. Oczywiście w sensie formalnym i finansowym, bo rzeczywista działalność cały czas trwała. „Kontrateksty" cały czas wychodziły, braliśmy udział w szeregu przedsięwzięć społecznych itp.

3. Działalność wydawnicza

Po zarejestrowaniu Fundacji i formalnym rozpoczęciu działalności Krzysztof Łoziński wniósł do Fundacji prawo do tytułu prasowego „Kontrateksty", tytułu, który tak naprawdę był źródłem powstania Fundacji. Od tego momentu Fundacja była już formalnie wydawcą „Kontratekstów".

Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 69 numerów zawierających blisko 1700 artykułów, napisanych przez 279 autorów i 384 notatki informacyjne (było ich więcej, ale część została skasowana z powodu awarii systemu). W „Kontratekstach" opublikowaliśmy też 3 książki, 72 galerie zdjęć (fotografii artystycznej i reportażowej) zawierających w sumie 2735 zdjęć. Wśród naszych publikacji znalazło się kilkanaście prac naukowych i szereg istotnych dokumentów. Wszystkie te zasoby są stale dostępne przez Internet w bezpłatnym archiwum „Kontratekstów". Stronę główną „Kontratekstów" odwiedza 128 tysięcy czytelników. Poza tym notujemy znacznie większą liczbę wejść przez wyszukiwarki internetowe bezpośrednio na poszczególne teksty (z pominięciem strony głównej). Wprawdzie dokładna liczba naszych czytelników jest trudna do ustalenia, ale dwa fakty są bezsporne: jest to liczba duża i stale rośnie. Pismo jest nadal udostępniane przez Internet całkowicie bezpłatnie. Zawiera bezpłatne ogłoszenia (o imprezach artystycznych, wykładach spotkaniach itp.), ale nie zawiera żadnych reklam.

Znacznie rozrósł się zespół redakcyjny. Obecnie stale współpracuje z redakcją ok. 30 osób i to nie tylko z Polski, także z Australii, USA, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch, Wietnamu, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Od pewnego czasu część artykułów ukazuje się nie tylko po polsku ale także w języku rosyjskim i angielskim (jeden tekst ukazał się w języku hiszpańskim). Na tłumaczenia tekstów z języka rosyjskiego otrzymujemy dotację (500 zł miesięcznie) z Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to jedyna stała dotacja jaka dotąd otrzymujemy.

4. Pozostała działalność

W czasie niewiele ponad roku działania Fundacji byliśmy współorganizatorem oraz uczestnikiem, razem z innymi organizacjami, kilku konferencji i spotkań dyskusyjnych. Najważniejszymi były: konferencja „Współczesne procesy migracyjne a perspektywy wielokulturowości w Polsce" (wraz ze stowarzyszeniem Proxenia), Konferencja „Chiny bez komunizmu" (na terenie Sejmu). Zorganizowaliśmy też wraz ze stowarzyszeniem „Inicjatywa 33", zajmującym się propagowaniem społeczeństwa obywatelskiego, 17 otwartych spotkań dyskusyjnych z udziałem wybitnych naukowców i osób publicznych. Materiały z tych spotkań były publikowane w „Kontratekstach".

Udzielamy też pomocy organizacyjnej innym. Pomagamy w zakładaniu Stowarzyszenia Dziennikarzy i Mediów Internetowych. Założyliśmy dla tej powstającej dopiero organizacji internetowe forum dyskusyjne powiązane z „Kontratekstami" a także drugie forum dla stowarzyszenia „Inicjatywa 33".

Nasza fundacja była też inicjatorem kilku listów otwartych do władz państwa. Zebraliśmy pod tymi listami setki podpisów.

Wysoce budujące jest to, że całą dotychczasową działalność, w tym wydanie 69 numerów dwutygodnika, udało się nam zrealizować niemal wyłącznie pracą społeczną, bez niemal żadnych funduszy (cały dotychczasowy obrót Fundacji nie przekroczył kilku tysięcy złotych).


Władze fundacji:

Fundatorzy:

Krzysztof Łoziński

Piotr Rachtan

(Andrzej W. Pawluczuk, który był też fundatorem na początku, zmarł).


Zarząd:

Piotr Rachtan - prezes

Krzysztof Łoziński - wiceprezes

Michał Browarski - wiceprezes


Rada fundacji:

Witold Filipowicz - przewodniczący

Sławomir Jakima

Robert Krzysztoń

Stefan Małecki-Tepicht

Grzegorz Kozyra


Redakcja „Kontratekstów":

Redaktor naczelny - Krzysztof Łoziński


Kolegium redakcyjne:

Piotr Rachtan

Michał Browarski

Witold Filipowicz


Stale współpracują (czyli reszta zespołu):

Janusz Krakowian (Częstochowa),

Aleksander Jerzy Wieczorkowski (Warszawa),

Witold Machura (Nowy Tomyśl, Poznań),

Michał Tyrpa (Toronto, Kraków),

Monika Branicka (Art & Business, Kraków),

Robert Krzysztoń (Warszawa),

Ton Van Anh (Warszawa, Wietnam),

Waldemar Jan Dziak (Warszawa),

Waldemar Korczyński (Kielce),

Aleksander Żołnierski (Warszawa),

Stary Wiarus (Sydney),

Stefan Małecki-Tepicht (Warszawa),

Grzegorz Kozyra (Warszawa),

Jan Stanisław Skorupski (Zurych),

Joanna Paszkiewicz-Jaggers (Groningen, Holandia),

Andrzej Łojko (fotografik, Warszawa),

Marianna Dembińska (Mediolan),

Grzegorz Łoziński (grafik, Warszawa),

Michał Browarski (fotografik, Warszawa)

Jolanta Porębska (Elbląg)

Renata Rudecka-Kalinowska (Kraków)

Piotr Twardysko (Bełhatów)

Piotr Krupa (Kraków)

Aleksander Glowania (Twaróg)

Renata Olech (Warszawa)

Maria Frydrychowicz (Montreal)
i inni...


Warszawa dn. 21 grudnia 2006