STATUT
Fundacji Wolności Prasy „Kontrateksty"
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami
Zarządu Fundacji
z dnia 1 lipca 2006 oraz z dnia 6 grudnia 2006
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Wolności Prasy „Kontrateksty", zwana dalej „Fundacją", ustanowiona została na podstawie art. 12 Konstyucji RP o organach pozarządowych oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

Fundacja ustanowiona została przez fundatorów:

Krzysztofa Łozińskiego, syna Jerzego i Danuty, zamieszkałego XXXXXXX, Paszport nr. XXXXXXXX, PESEL XXXXXXXX, NIP XXXXXXXX;

Andrzeja Włodzimierza Pawluczuka, syna Aleksandra i Kazimiery, zamieszkałego 02-934 XXXXXXX, Dowód Osobisty nr. XXXXXXXXX, PESEL XXXXXXX, NIP XXXXXXXX.

Piotra Rachtana, syna Zdzisława i Krystyny, zamieszkałego: XXXXXXXXXX, Dowód Osobisty nr. XXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXX, NIP XXXXXXXXX (w publikowanej w Internecie usunęliśmy dane osobowe - redakcja)

zwanych dalej fundatorami.

Fundację ustanowiono aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie


§1a

Od dnia śmierci Andrzeja Włodzimierza Pawluczuka, to jest od, 18 października 2005 roku, fundatorami są wymieni w §1 Krzysztof Łoziński i Piotr Rachtan. Wszystkie uchwały fundatorów muszą być podejmowane jednomyślnie.


§2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.


§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§6

Fundacja używa pieczęci wskazującym jej nazwę i siedzibę.


ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji


§7

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej, służącej ogółowi społeczeństwa oraz grupom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w zakresie promocji i wspierania:

1) Wolnych mediów, w tym internetowych, nie działających dla zysku.

2) Kultury polskiej, wymiany myśli i opinii.

3) Kultury innych narodów a przez to działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

4) Edukacji na temat historii i tradycji innych kultur, oraz historii Polski.

5) Praw człowieka, tolerancji i zrozumienia innych kultur i narodów.

6) Idei demokracji i państwa prawa.

7) Zwalczania ksenofobii i wszelkich form dyskryminacji.

8) Działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z różnych powodów pozostających bez pracy.

9) Działań na rzecz tworzenia publikacji i innych form o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i naukowym służących ogółowi społeczeństwa oraz społecznościom lokalnym.

10) Działań na rzecz rozwoju prasy internetowej służącej ogółowi społeczeństwa oraz społecznościom lokalnym.

11) Działania na rzecz prowadzenia i promowania niezależnych badań naukowych.

12) Działania na rzecz budowania postaw obywatelskich.


§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji,

Prowadzenie lub wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i wolnych mediów (w tym internetowych) nie działających dla zysku (nie prowadzących działalności gospodarczej),

Pomoc charytatywna udzielaną w nagłych przypadkach,

Prowadzenie lub wspieranie działalności edukacyjnej, prowadzenie szkoleń i wydawanie materiałów szkoleniowych,

Wydawanie nie dochodowych publikacji zarówno incydentalnych jak i periodycznych, także publikacji internetowych.


§8a

Działania wymienione w §8 punkty 1 i 3 realizowane są nieodpłatnie. Działania wymienione w punktach 2, 4 i 5 mogą być realizowane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.


ROZDZIAŁ  III

Majątek i dochody Fundacji


§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa autorskie oraz prawa do tytułów prasowych nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

Dotacji,

darowizn, spadków, zapisów,

subwencji osób prawnych,

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,


§11a

Fundacja przeznacza całość swoich dochodów na realizację celów statutowych.


§12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.


§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§13a

Fundacja nie może:

- udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego pokolenia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

- przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

- dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ IV

Władze Fundacji


§14

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji.


§15

Rada Fundacji składa się z 5 - do 20 członków.

Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

Fundatorzy w każdym czasie mogą odwołać członka Rady Fundacji i na to miejsce powołać inną osobę.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji, pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

Członkiem rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu pełnienia tej funkcji.


§16

Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych. W szczególności Rada może: żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.


§17

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.


§18

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecnośćWiceprzewodniczący Rady Fundacji.


§19

Do zadań Rady należy rozpatrywanie:

ogólnych kierunków działalności Fundacji,

planów działalności sporządzanych przez Zarząd Fundacji,

sprawozdań z działalności Fundacji,

rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.


§20

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.


§21

Zarząd Fundacji składa się z 3 członków, tj. Prezesa i 2 Wiceprezesów, powoływanych przez Fundatorów na okres 3 lat.

Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

W przypadku zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.


§22

Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu sprawowania swoich funkcji w Zarządzie Fundacji nie są wynagradzani.


§23

Fundatorom służy prawo odwołania całego Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

Mandat członka Zarządu wygasa w szczególności:

z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok obrotowy w kadencji danego Zarządu,

z chwilą doręczenia członkowi Zarządu odwołania na piśmie,

w wyniku rezygnacji członka Zarządu,

w wyniku śmierci członka Zarządu.


§24

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.


§25

Zarząd w szczególności:

uchwala ogólne kierunki działalności i roczne plany działania Fundacji,

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

opracowuje plany działania i sprawozdania z realizacji działań Fundacji oraz przedkłada je Radzie Fundacji,

rozpatruje wnioski o pomoc, wsparcie i przydzielanie odpowiednich do posiadanych możliwości środków finansowych,


§26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków.


§27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu


§28

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.


§29

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe


§30

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.


§31

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.


§32

Połączenie może nastąpić jedynie za zgodą fundatorów.


§33

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§34

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.


§36

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§37

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacjom, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.


§38

Statut ze zmianami wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Krajowym Rejestrze Sądowym.