STATUT STOWARZYSZENIA "INICJATYWA 33"

ROZDZIAŁ I<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Inicjatywa 33" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.


3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.


5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.


7. Stowarzyszenie może powoływać oddziały. Oddziały mogą nabywać osobowość prawną.


8. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


9. Celami podstawowymi Stowarzyszenia są:


refleksja nad teraźniejszością i przyszłością spraw publicznych w Polsce,


krzewienie wyników powyższej refleksji,


promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,


promowanie idei demokratycznego państwa prawa,


promowanie idei zmniejszenia roli administracji publicznej w gospodarce,


promowanie postawy odpowiedzialności jednostki za sprawy kraju.


10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:


a)                sporządzanie opracowań studialnych, ekspertyz


b)                działalność edukacyjno - naukową,


c)                działalność wydawniczą i medialną,


d)                organizowanie akcji informacyjnych na terenie całego kraju,


e)                organizowanie spotkań i imprez o charakterze społecznym, kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,


f)                współpracę z organizacjami realizującymi zbliżone cele wymienione w art. 9 statutu.


ROZDZIAŁ III


CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI


11. Stowarzyszenie posiada członków:


zwyczajnych,


wspierających,


honorowych.


12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie, akceptującą cele Stowarzyszenia.


14. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


15. Pierwszymi członkami zwyczajnymi są członkowie Komitetu Założycielskiego.


16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.


18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.


19. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.


20. Członkowie zwyczajni mają prawo:


biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,


korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,


udziału w zebraniach, wykładach, inicjatywach wydawniczych oraz innych przedsięwzięciach  podejmowanych przez Stowarzyszenie,


zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia


21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,


przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,


udziału w Walnym Zebraniu Członków


regularnego opłacania składek.


22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


25. Utrata członkostwa następuje na skutek:


pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,


wykluczenia przez Zarząd:


z powodu udokumentowanego nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,


z powodu nie wypełniania obowiązków członka przez 1 rok lub dłużej,


z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku,


utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,


śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.


26. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 


ROZDZIAŁ IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA


27. Władzami Stowarzyszenia są:


a)            Walne Zgromadzenie Członków,


b)            Władze wybieralne Stowarzyszenia:


c)            Zarząd,


d)            Komisja Rewizyjna.


28. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.


29. Kadencja władz Stowarzyszenia.


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,


Członkowie wybrani do władz wybieralnych Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.


30. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


31. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:


z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,


z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.


32. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


33. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


34. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej  20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


35. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Członków wyznacza I termin i II termin zgromadzenia. Zwyczajowo II termin jest wyznaczany pół godziny po I terminie. Jeśli w I terminie zgromadzenia nie ma wystarczającej liczby obecnych członków dla prawomocności podejmowanych uchwał, zgromadzenie nie odbywa się. W takim wypadku przeprowadzane jest zgromadzenie w II terminie. W czasie Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się w II terminie nie stosuje się przepisu art. 30. W szczególności uchwały podejmowane w drugim terminie są ważne, jeśli uzyskają odpowiednią większość liczoną od liczby członków obecnych na zebraniu.


36. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:


określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,


uchwalanie zmian statutu,


wybór i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia


rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,


udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,


uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,


podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,


rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,


rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,


rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,


podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,


podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


37. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.


38. Zarząd składa się z 5 do 9 osób w tym prezesa dwóch wiceprezesów i skarbnika. Prezesa, wiceprezesów  i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.


39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.


40. Do kompetencji Zarządu należą:


realizacja celów Stowarzyszenia,


wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,


sporządzanie planów pracy i budżetu na każdy rok,


sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,


podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,


reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,


zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,


przyjmowanie i skreślanie członków.


41. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.


42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.


43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


kontrolowanie finansowej działalności Zarządu,


kontrolowanie zgodności działań Zarządu z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,


składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,


prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,


składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,


składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.


44. W razie gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


45. Rada Programowa Stowarzyszenia jest jego instancją doradczą.


46. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które:


a) posiadają doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,


b) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,


c) cieszą się autorytetem społeczności zawodowej, lokalnej, krajowej lub między­naro­dowej,


d) są członkami Stowarzyszenia, lub które nie są członkami stowarzyszenia, przy czym członkowie Stowarzyszenia stanowić powinni nie mniej niż 75% składu Rady,


e) reprezentują osoby prawne będące członkami stowarzyszonymi, z zastrzeżeniem, że osoby będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stanowią nie mniej niż 2/3 składu Rady


 47. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować.       


Walne Zebranie Członków,


Osoby wchodzące w skład Rady Programowej,


Zarząd   Stowarzyszenia.


48. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Walne Zebranie Członków.


49. Rada Programowa zbiera się ilekroć tak zdecyduje, ale nie rzadziej niż raz na rok.


50. Zarząd może zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.


51. Zadaniem Rady jest wytyczanie głównych kierunków i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia. Swoje sugestie, wnioski i opinie Rada przedstawia na Walnym Zebraniu lub Zarządowi.


52. Rada Programowa wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.


ROZDZIAŁ V


ODDZIAŁY


53. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zamieszkują­cych lub pracujących w jednym województwie, Zarząd powołuje oddział.


54. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału do poniżej 15, Zarząd może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału.


55. Oddział organizuje działalność Stowarzyszenia o zasięgu lokalnym. Realizowanie przez oddział statutowych celów Stowarzyszenia o szerszym zasięgu, niż teren działania oddziału, wymaga zgody lub zalecenia Zarządu.


56. Władzami oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału.


57. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną Oddziału.


58. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczą­cego Oddziału oraz jego zastępcę.


59. Zarząd Oddziału odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.


60. Walne Zebranie Oddziału może podjąć uchwałę o pobieraniu od członków oddziału dodatko­wych składek na cele oddziału. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.


61. Corocznie, na cztery tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków, Zarząd Oddziału składa Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności oddziału. Zarząd  Stowarzyszenia włącza je do ogólnego sprawozdania składanego Walnemu Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ VI


MAJĄTEK I FUNDUSZE


62. Majątek Stowarzyszenia powstaje:


ze składek członkowskich,


darowizn, spadków, zapisów,


dotacji, w tym dotacji z budżetu państwa i gmin, 


zbiórek publicznych.


63. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


64. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


65. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


66. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których przynajmniej jeden musi być prezesem, wiceprezesem lub skarbnikiem.


67. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów Zarządu.


ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


68. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego ma uprawnienia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków. Komitet Założycielski wybiera na czteroletnią kadencję władze wybieralne Stowarzyszenia, tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz zatwierdza na czteroletnią kadencję Radę Programowa.


69. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


70. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz, zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


71. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.