W dniu 7 listopada 2003 roku, grupa osób zamieściła w Gazecie Wyborczej oraz Rzeczpospolitej następujący apel o utworzenie centrowego ruchu obywatelskiego:

APEL<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


WARSZAWA, 7 LISTOPADA 2003 R.


Zwracamy się do osób, ugrupowań i sił społecznych, którym drogie są takie wartości, jak: prawość w służbie publicznej, tolerancja, wolność w granicach prawa, demokracja, sprawiedliwość, równość szans życiowych wszystkich obywateli i bezwzględna równość wobec prawa. Do tych ludzi, którzy opowiadają się za gospodarką opartą o prawa rynkowe, regulowane wszakże rozsądną interwencją państwa. Państwa będącego arbitrem w rywalizacjach czy konfliktach grup społecznych, nie odpowiadającego się po żadnej ze stron i rozumnie reagującego na naciski roszczeniowe. Państwa świeckiego, ale uznającego za podstawowe zasady moralne wywodzące się z Dekalogu, zrodzone w dyskusjach wskazania myśli humanistycznej oraz przyjęte zobowiązania i normy prawne.


Zwracamy się także do: ludzi, którzy nie znaleźli dotąd miejsca na mapie politycznej; ludzi, którzy zrazili się do polityki, a chcą poprzeć próbę wyjścia z impasu; ludzi młodych, wierzących w uczciwość i ideały.


Dziś - gdy nastąpiła daleko idąca kompromitacja przedstawicieli klasy politycznej, gdy boleśnie została ujawniona panująca w agendach władzy korupcja, a zarazem niekompetencja w zarządzaniu państwem - grozi Polsce aktywizacja sił ekstremalnych, ugrupowań populistycznych zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Jednocześnie zaś - wskutek rozbicia, rozdrobnienia czy wręcz uśpienia sił reprezentujących środek tejże sceny politycznej - może dojść do ich zupełnego zniknięcia z życia publicznego.


W tej sytuacji apelujemy do wszystkich, którzy utożsamiają się z wymienionymi wyżej ideałami i zasadami, aby zjednoczyli swe siły przeciw korupcji, niekompetencji oraz ekspansji ideologii ekstremalnych poprzez powołanie ruchu, który podjąłby zdecydowaną próbę gruntownego uzdrowienia życia politycznego i związanych z polityką agend gospodarczych, przywrócił uczciwość i kompetencję jako niezbywalne cechy polityka i zagrodził drogę populizmowi i brutalności w życiu publicznym.


Nie powinniśmy biernie przyglądać się wydarzeniom w Polsce. Wspólnie odpowiadamy za naszą ojczyznę.


WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI (HISTORYK, DYPLOMATA), GRAŻYNA BORKOWSKA (HISTORYK LITERATURY),HALINA BORTNOWSKA-DĄBROWSKA (PUBLICYSTKA), MAŁGORZATA CZERMIŃSKA (HISTORYK LITERATURY), ROMAN DUDA (MATEMATYK), MACIEJ GELLER (FIZYK) JANUSZ GRZELAK (PSYCHOLOG), CZESŁAW HERNAS (HISTORYK LITERATURY)JERZY ILG (REDAKTOR), JERZY JARZĘBSKI (HISTORYK LITERATURY), ALDONA JAWŁOWSKA (SOCJOLOG), ADOLF JUZWENKO (DYREKTOR OSSOLINEUM), URSZULA KOZIOŁ (PISARKA), TOMASZ ŁUBIEŃSKI (PISARZ), JANUSZ MACIEJEWSKI (HISTORYK LITERATURY), PIOTR MATYWIECKI (PISARZ), PIOTR MITZNER (PISARZ), JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI (REDAKTOR, PUBLICYSTA), JERZY POMIANOWSKI (REDAKTOR, PUBLICYSTA),ADAM POMORSKI (TŁUMACZ ESEISTA),ANDRZEJ ROMANOWSKI (HISTORYK LITERATURY),WIESŁAW SANIEWSKI (REŻYSER), ANDRZEJ SICIŃSKI (SOCJOLOG), RYSZARD SICIŃSKI (PRAWNIK), WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI (EKONOMISTA), BARBARA SKARGA (HISTORYK FILOZOFII), STEFAN STARCZEWSKI (SOCJOLOG KULTURY), JERZY SZACKI (SOCJOLOG), MAŁGORZATA SZPAKOWSKA (HISTORYK IDEI), JANUSZ TAZBIR (HISTORYK), PIOTR WĘGLEŃSKI (GENETYK, REKTOR UW), PIOTR WOJCIECHOWSKI (PISARZ),JACEK WOŹNIAKOWSKI (WYDAWCA, HISTORYK SZTUKI).


Tyle autorzy apelu.


Na apel odpowiedziało ponad 600 osób z całej Polski. 12 stycznia w Domu Literatury w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie osób, które zgłosiły akces do ruchu. Kolejne spotkania odbyły się w Krakowie 13 lutego i w Szczecinie 13 marca. W drugiej połowie marca odbyło się spotkanie we Wrocławiu. Dopiero po tych spotkaniach wyłonione zostały tymczasowe władze ruchu oraz zapadła decyzja co do kształtu organizacyjnego (nieformalny ruch społeczny, stowarzyszenie?). Tylko jedna osoba optowała za powołaniem partii politycznej. Większość była temu pomysłowi niechętna. Na razie przyjęto nazwę „Inicjatywa 33”.


W czasie dyskusji w Warszawie przeważały głosy za powołaniem stowarzyszenia. Dominował pogląd, że obecnie nie da się działać bez środków finansowych i bez sformalizowanej struktury. Były też jednak głosy za luźnym ruchem obywatelskim. Nawiązywano wielokrotnie do tradycji Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Wśród zgromadzonych dominowało środowisko inteligenckie, literacko-akademickie, ale były i osoby z innych środowisk.


Ruch „Incjatywa 33”, nie mający dotąd ram formalnych przekształcił się w stowarzyszenie o tej samej nazwie. Jest to realizacja postulatu większości członków ruchu. 11 października 2004 roku odbyło się w Warszawie zebranie założycielskie stowarzyszenia. Przyjęto statut, wybrano tymczasowy zarząd i komisję rewizyjną.


Na zebraniu w dniu 18 października 2004 roku zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:


prezes – Stefan Starczewski


w-ce prezesi – Janusz Maciejewski i Radosław Flis


sekretarz – Krzysztof Łoziński


skarbnik – Wiktor Jędzrejewski


członkowie – Andrzej Palczewski i Janusz Grzelak.


Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Anna Trzeciakowska, członkami Danuta Przywara i Lech Sokół.


Sekretarz zarządu, Krzysztof Łoziński