Stowarzyszenie Inicjatywa 33           Warszawa 24 kwietnia 2006 r.
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 00-079 Warszawa

Protokół z Walnego Zebrania w dniu 24.04.2006
Zebranie zwołano na godzinę 17.00 w pierwszym terminie i na godzinę 17.30 w drugim terminie.

Zebranie odbyło się w drugim terminie. Obecnych było 26 osób na 75 osób zrzeszonych.
17.30 Otwarcie zebrania przez prof. Stefana Starczewskiego, prezesa zarządu. Prof. Starczewski proponuje, by zebranie prowadził Krzysztof Łoziński (sekretarz zarządu). Przyjęcie propozycji przez aklamację.
17.40 K. Łoziński proponuje porządek dzienny zebrania
K. Łoziński odczytuje sprawozdanie Zarządu (pełny tekst w załączeniu):
1. co zrobiliśmy formalnie
2. kłopoty w pracach zarządu
1. rezygnacja Stefana Starczewskiego z powodów zdrowotnych
2. zawiódł skarbnik: Wiktor Jędrzejewski
3. 6 publicznych spotkań dyskusyjnych (+2)
4. współpraca z „Kontratekstami"
18.00 Radosław Flis przedstawia pomysły na dalsze działanie
18.10 Aleksander Żołnierski zreferował możliwości pozyskiwania funduszy dla stowarzyszenia.
18:17 Sprawozdanie komisji rewizyjnej. A.Trzeciakowska:
wniosek o absolutorium dla zarządu (w załączeniu). Wniosek został przyjęty.
18:20 Zebrani przyjmują rezygnację z funkcji członków zarządu: Stefana Starczewskiego, Janusza Grzelaka, Zbigniewa Lisieckiego. Wcześniej już zrezygnował Wiktor Jędrzejewski. Nieudana próba przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu. Nie zgłoszono żadnego kandydata. W tej sytuacji zebranie akceptuje pozostawienie zarządu w składzie tych dotychczasowych członków, którzy nie złożyli rezygnacji (nie było wniosku o rezygnację całego zarządu).

Zarząd pozostaje w składzie 6-cio osobowym:

Janusz Maciejewski,
Radosław Flis,
Krzysztof Łoziński,
Andrzej Palczewski,
Maciej Geller,
Aleksander Żołnierski.
Zarząd ukonstytuje się na nowo na pierwszym zebraniu.

18.30 Anna Trzeciakowska zgłasza rezygnację z członkostwa w komisji rewizyjnej.

Zostają przeprowadzone wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej. Zgłoszono tylko jednego kandydata - Bogusława Stanisławskiego. Bogusław Stanisławski zostaje wybrany do komisji rewizyjnej. Za głosowały 24 osoby, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Obecnych uprawnionych do głosowania było 26 osób.
Komisja rewizyjna ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu.
18:40 Dyskusja
1. Pytania o zbiórkę funduszy, relacje „i 33" z „Kontratekstami" i działalność oddziału w Krakowie.
2. Dyskutowano, jak poprawić obieg informacji wewnątrz stowarzyszenia.
3. B.Stanisławski - jaka jest wysokość składek?
4. Propozycje tematów spotkań:
a. Jerzy Adler - tematy społeczne
b. tematy pracownicze
5. Podano kontakt mailowy, telefoniczny i adresowy do stowarzyszenia.
6. Zygmiunt Gadaj apeluje o powstrzymanie się od wartościujących sądów.
7. Krzysztof Łypacewicz - oprócz spotkań organizujmy protesty
8. Waldemar Korczyński - potrzebne forum internetowe
9. Leon Brodowski: nie potrzeba struktur formalych stowarzyszenia, wystarczy fundacja, relacjonuje działalność fundacji Lituania
10. Stefan Krajewski - demokracja jest zagrożona, potrzebne Forum Obrony Demokracji
11. Lidia Piestrzyńska: sens fundacji versus stowarzyszenia, brak działań, a nie dyskusji
12. Korczyński, zatomizowane, podejrzliwe społeczeństwo - wyjście - fora internetowe
13. Zygmunt Gadaj: pasywność ludzi
14. Korczyński: pytanie o status pożytku publicznego dla stowarzyszenia

19:30 Zakończenie zebrania. Walne zebranie nie przyjęło żadnych uchwał.

Protokołował Zbigniew Lisiecki.


Za zgodność: Zbigniew Lisiecki (protokolant)

                     Krzysztof Łoziński (prowadzący)