Nie ulega wątpliwości, że mobbing jest zjawiskiem powszechnym w środowisku akademickim i szkodliwym dla nauki i edukacji w Polsce. Jest to jedna z poważnych patologii polskiego życia akademickiego.
Konflikty i spory, które przeradzają się często w mobbing, winny być rozwiązywane na drodze działań mediacyjnych. Kierowanie spraw o mobbing do sądu kiedy pracownik zniszczony psychicznie przestaje, lub już przestał pracować, niczego nie rozwiązuje, a co najwyżej bardzo rzadko może przynieść pewną rekompensatę finansową za krzywdy mu wyrządzone.
Obecny stan rzeczy należy zmienić. Polityka antymobbingowa na uczelniach rzadko jest stosowana i nie jest skuteczna. Ze względu na brak, lub rzadkość szkoleń, słaba jest znajomość zjawiska, praw pracowniczych i sposobów alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.

 W uczelniach amerykańskich, kanadyjskich, australijskich,  a także  wielu europejskich powszechna jest instancja mediatora/rzecznika akademickiego. W polskim systemie mamy jedynie rzeczników praw studentów  i doktorantów,  o nieco innej misji.  
Postulat wprowadzenia mediatora (rzecznika) akademickiego  do polskiego systemu wysuwany jest od kilku lat przez Niezależne Forum Akademickie, a jeszcze wcześniej przez autora, który ostatnio wydał książkę „Mediator akademicki, jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim” i jednocześnie  prowadzi witrynę ´Mediator akademicki kontra mobbing´ -  http://nfamob.wordpress.com/.  

Autor uważa, że sytuację w polskim patologicznym systemie nauki mogłoby zmienić powstanie Centrum Mediacji Akademickiej, które by wspierało proces tworzenia biur i serwisów mediacyjnych w jednostkach akademickich. Konieczne jest wykształcenie mediatorów – specjalistów w zakresie mediacji akademickiej, co winny zapewnić stosowne szkolenia i studia podyplomowe. Zadaniem CMA byłoby też wydawanie certyfikatów mediatorom, którzy winni się znaleźć w każdym ośrodku akademickim, a najlepiej w każdej uczelni. Mediatorzy niezależni od struktur akademickich i zapewniający poufność działań są niezbędni dla ograniczenia patologicznego niszczenia kapitału ludzkiego na drodze mobbingu i zjawisk pokrewnych.
Serwis internetowy Centrum Mediacji Akademickiej winien dostarczać informacji potrzebnych do rozwoju mediacji akademickiej i monitorować patologie życia akademickiego. Raporty CMA stanowiłyby istotną pomoc w funkcjonowaniu poszczególnych jednostek akademickich, jaki i dla projektów reform nauki i szkolnictwa wyższego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne ministerstwa, którym podlegają szkoły wyższe winny dołożyć starań aby instancja mediatora akademickiego zaistniała w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Książka „Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim” została wydana przez Niezależne Forum Akademickie,
autor – Józef Wieczorek, Kraków 2009 (str.175)
Książkę w pdf  można pobrać pod adresem http://www.nfa.pl/skany/Mediator_akademicki.pdf
 lub zamówić wersję drukowaną pisząc na adres:  jozef.wieczorek@interia.pl
Józef Wieczorek