Kościół Prawosławny od czasów Apostolskich (I Kor 16,1-3) prowadzi działalność charytatywną wśród swoich wiernych. Działalność dobroczynna była i jest kontynuowana w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym.
W okresie międzywojennym istniało w Warszawie Towarzystwo Dobroczynne i funkcjonowały Kasy Emerytalne dla duchownych Kościoła. Od dnia 01.04.1968 r. działa w Warszawskiej Metropolii Prawosławnej Fundusz Socjalny z siedzibą w Warszawie, którego inicjatorem był Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Stefan, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, a jego współorganizatorem - obecny Metropolita Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, który wówczas był dyrektorem kancelarii metropolitalnej i czynnie uczestniczył w jego powstaniu. Celem powołania Funduszu Socjalnego jest: a/ pomoc emerytowanym duchownym i psalmistom b/ pomoc wdowom i sierotom po duchownych i psalmistach c/ pomoc duchownym i psalmistom oraz ich rodzinom w przypadku szczególnych zdarzeń losowych (pożar, obłożna choroba, itp.) Stałą opieką Funduszu Socjalnego otoczone są 73 osoby. Są to przede wszystkim podopieczni, którzy wymagają specjalnej troski ze względu na ich niepełnosprawność. Fundusz stara się w miarę swoich możliwości zapewnić im ,,godną starość´´, choć w obliczu zubożenia społeczeństwa jest to bardzo trudne. Szczególnej troski wymagają wdowy i dzieci, które zostały bez środków do życia. Fundusz Socjalny utrzymuje się przede wszystkim ze składek parafialnych. Do realizowania swej misyjnej działalności są to kwoty niewystarczające. Potrzeby są ogromne, a ich zaspokojenie jest niemożliwe bez wzajemnego wsparcia wiernych i ludzi dobrej woli. Zarząd Funduszu Socjalnego pokornie prosi wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, sponsorów , instytucje i wszystkich ludzi dobrej woli o okazanie pomocy podopiecznym Funduszu. Usłyszmy słowo Zbawiciela: ,,Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili´´ (Mt 25,45) i słowa Św. Apostoła Pawła: ,,Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszony, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg´´ ( 2 Kor 9,7 ).

Ofiary serca prosimy kierować na Konto Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej: Fundusz Socjalny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa PKO BP IV O/M Warszawa 41 1020 1042 0000 8902 0009 6404

Za okazaną pomoc wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

Przewodniczący Zarządu Funduszu Socjalnego

Ks. Mitrat Jan Sezonow