REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 „Granice strachu!"
1. Organizatorem konkursu o tytule „Granice strachu!" jest Studencka Agencja Fotograficzna Uniwersytetu Gdańskiego (nazywana dalej SAF) oraz Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego (nazywane dalej ACK).

2. Oficjalną stroną www konkursu jest strona: www.konkurs.saf.art.pl.

3. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do fotoamatorów. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców lub opiekunów. Taki przykładowy dokument można znaleźć na stronie www konkursu.

4. Uczestnik może wysłać maksymalnie 5 fotografii.

5. Prace mogą być nadesłane jako zdjęcia pojedyncze lub jako zestawy fotografii.

6. Zestawy tworzące zamkniętą całość artystyczną będą traktowane jako jedna praca.

7. Każda praca musi zostać opatrzona godłem autora, kolejnym numerem oraz tytułem. Przez godło rozumie się dowolny wyraz złożony z cyfr i liter.

8. Każda fotografia musi mieć oznaczoną orientację (gdzie jest góra, gdzie dół). Fotografie wchodzące w skład zestawu muszą mieć oznaczoną kolejność.

9. Do prac należy dołączyć wypełnione formularze dostępne na stronie www konkursu lub w siedzibie ACK.

* Formularz 1 z danymi osobowymi, oraz Formularz 2 z numerami fotografii i ich tytułami.

* Na Formularzu 2 należy zaznaczyć (ewentualnie), że zdjęcia tworzą kompozycje.

* Formularz 1 musi być zaklejony w osobnej kopercie opatrzonej godłem autora.

10. Technika wykonania prac dowolna.

11. Format prac:  od 15x21 cm do 30x40 cm, Zalecany: 30x40 cm

12. Prace nie opisane lub dostarczone bez wypełnionych formularzy nie zostaną ocenione.

13. Prace należy wysyłać lub dostarczyć pod adres:

Akademickie Centrum Kultury

Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 58/2

80-952 Gdańsk

z dopiskiem „Granice strachu"

14. Uczestnik konkursu musi posiadać prawa własności do dostarczonych przez siebie fotografii. Zgłoszenie pod swoim nazwiskiem cudzych prac oznacza dyskwalifikacje.

15. Prace będą przyjmowane do 18 maja 2006 r. Prace, które zostaną dostarczone po tym terminie, nie wezmą udziału w konkursie.

16. Prace posiadające widoczne uszkodzenia mechaniczne nie wezmą udziału w konkursie.

17. Nadesłane fotografie nie mogą być podklejane ani oprawione.

18. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia, zaginięcie prac lub opóźnienia w dostarczeniu przy transporcie pocztowym i innym.

19. Nagrodzone i wyróżnione prace, które będą eksponowane na wystawie pokonkursowej przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace na prośbę uczestnika konkursu będą zwrócone. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu nr 1 lub odbierze prace osobiście w siedzibie ACK UG.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia prac na wystawie oraz do ich bezpłatnej publikacji w celu promocji konkursu lub Studenckiej Agencji Fotograficznej UG.

21. Prace będą oceniane przez Jury składające się z osób powołanych przez organizatorów. Skład Jury znajduje się na stronie www konkursu.

22. Werdykt Jury jest ostateczny.

23. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 maja 2006 r. Wyniki będą zamieszczone na stronie www konkursu, zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu listownie.

24. Prace nagrodzone oraz wyróżnione przez Jury, zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

25. Dokładne miejsce i data wystawy pokonkursowej zostanie podana na stronie www konkursu.

26. W konkursie będzie przyznana jedna główna nagroda i 2 wyróżnienia oraz upominki rzeczowe:

I nagroda: 1000 zł

pierwsze wyróżnienie : 500 zł

drugie wyróżnienie: 300 zł

27. Nagrody będą wręczane na wernisażu wystawy pokonkursowej. Można je też będzie odebrać w biurze ACK do 9 czerwca 2006 r. Po tym terminie nieodebrane nagrody stają się własnością SAF.

28. Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizatorzy zapewniają, że zostaną one wykorzystanie jedynie w związku z konkursem.

29. Nadesłanie prac i wypełnionych formularzy zgłoszeniowych jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu.