Smak przedsiębiorczości

Piotr Rachtan | 2009-01-07

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że o stanie naszej gospodarki, o poziomie jej rozwoju, o szybkości wzrostu, a w efekcie - o poziomie dobrobytu stanowią nie wielkie przedsiębiorstwa, nie korporacje, a mnogość małych, a nawet mikroskopijnych przedsiębiorstw. Już po 1988 roku, gdy przez kraj zaczęła się przewalać niszczycielskie tsunami hiperinflacji, czoła stawiły jednoosobowe firmy, głównie wtedy handlowe, które korzystając ze sławnej ustawy ministra Wilczka („co nie jest zabronione - jest dozwolone") zaczęły wyciągać nas z przepaści, a jaka wtrącił Polskę stan wojenny i katastrofa gospodarcza. [Czytaj dalej…]

O co chodzi z tymi pomostówkami

Krzysztof Łoziński | 2008-12-17

Uwaga większości komentatorów skupia się na tym, komu decyzja prezydenta zabrała prawo do emerytur pomostowych i jak rząd z tego wybrnie. Tymczasem problem jest znacznie poważniejszy. Jeśli wszyscy zachowają dotychczasowe przywileje emerytalne, za kilkanaście lat czeka nas załamanie całego sytemu emerytalnego. Może po prostu nie starczyć pieniędzy na wypłaty już przyznanych emerytur. I to jest największa szkoda, jaka niesie decyzja prezydenta wetująca reformę. [Czytaj dalej…]

Co może dać reforma finansów publicznych?

Piotr Rachtan | 2008-09-24

Minister finansów opublikował 9 września projekt budżetu na rok 2009. Jest ten projekt wyraźnym sygnałem, że przedstawiony miesiąc wcześniej zarys reformy finansów publicznych będzie realizowany. Na budżet należy więc patrzeć właśnie w kontekście zmian długookresowych. Przesunięcie akcentów, znaczące obniżenie deficytu, widoczne oszczędności są sygnałem, że rząd zamierza poważnie potraktować swoje wcześniejsze deklaracje, zwłaszcza te zawarte w exposé premiera Donalda Tuska. [Czytaj dalej…]

Syndrom pocztowy

Krzysztof Łoziński | 2008-07-01

Przedsiębiorstwo Poczta Polska jest w stanie agonii, co widać już gołym okiem. W tej firmie już prawie nic nie działa, tylko listonosze jeszcze chodzą ale i to nie zawsze. To, co się stało z Pocztą Polską jest dobrym przykładem skutków wieloletnich zaniechań i traktowania firmy jak łup polityczny, a jednocześnie skutkiem myślenia, które kiedyś porównałem do latania z jednym skrzydłem. To jest myślenie, że skoro już wiemy, iż samoloty bez skrzydeł nie mogą latać, to zamiast dodać im skrzydła, na razie dodajemy jedno. A może poleci? Nie lata? A to ci dopiero! [Czytaj dalej…]

Formuje się przestrzeń tranzytu energii (ros.)

Roman Jakowlewski | 2008-06-20

ФОРМИРУЕТСЯ ЭНЕРГОТРАНЗИТНОЕ ПРОСТРАНСТВОНесмотря на культивируемый Москвой скептицизм по поводу альтернативных проектов, все участники прошедших 22-23 мая в Киеве форума и саммита по энергобезопасности констатировали назревшую необходимость не только координации действий стран-транзитеров и потребителей российских энергоносителей, а и  создание объединения стран-транзитеров и стран-потребителей российских энергоносителей. Оно необходимо для разработки транзитно-тарифной политики, координации применения антикризисных мероприятий, солидарного распределения поставок природного газа между импортерами в случае значительного уменьшения его поставок. А также проведение постоянного диалога между странами, которые добывают, потребляют и осуществляют транзитную транспортировку российского природного газа на уровне соответствующих министров, отвечающих за энергетику. В реальности же в Киеве обсуждалась  концепция создания Сообщества энерготранзитных государств на пространстве от Балтийского до Черного и Каспийского морей. Главным проектом нового экономического альянса призван стать Евроазиатский нефтетранспортный коридор на базе украинского нефтепровода «Одесса - Броды». После достройки его польского участка до Гданьска страны Евросоюза получили бы самый короткий и наиболее  экономичный способ доставки каспийской нефти, а Украина смогла бы рассчитывать на альтернативные российским энергоресурсы. [Czytaj dalej…]

Formuje się przestrzeń tranzytu energii

Roman Jakowlewski | 2008-06-20

Bez względu na kultywowany przez Moskwę sceptycyzm w stosunku do alternatywnych projektów, wszyscy uczestnicy kijowskiego forum i szczytu na temat bezpieczeństwa energetycznego, które odbyły się 22 - 23 maja, konstatowali wzbierającą potrzebę nie tylko koordynacji działań krajów tranzytowych i użytkowników rosyjskich nośników energii, ale także budowy związku krajów tranzytowych i użytkowników rosyjskich nośników energii. Jest on niezbędny dla wypracowania polityki tranzytowo-taryfowej, koordynacji posunięć antykryzysowych, solidarnego rozdziału dostaw gazu naturalnego pomiędzy importerów na wypadek znaczącego zmniejszenia się jego dostaw. A także dla prowadzenia ciągłego dialogu na poziomie ministrów odpowiadających za energetykę między krajami, które wydobywają, zużytkowują i uczestniczą w tranzycie rosyjskiego gazu naturalnego. W istocie, w Kijowie omawiano koncepcję zorganizowania wspólnoty państw tranzytowych dla energii na przestrzeni pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim. Głównym projektem nowego sojuszu gospodarczego stal się euroazjatycki korytarz transportu ropy naftowej na bazie ukraińskiego ropociągu „Odessa - Brody". Po dobudowaniu polskiej części do Gdańska, kraje Unii Europejskiej dostałyby najkrótszy i najtańszy sposób na dostawy kaspijskiej ropy naftowej, a Ukraina mogłaby liczyć na alternatywne wobec rosyjskich źródła energii. [Czytaj dalej…]

Gala etycznych pracodawców...

Magazyn Kariera | 2008-05-09

O etyce mówi się dużo. No właśnie - mówi się. Czy na tym się kończy? To się okaże, bowiem 19 maja 2008 roku, w warszawskim Hotelu Sheraton odbędzie się uroczysta Gala Rankingu „Kariera z Pracodawcą",który organizuje Grupa Modus,  a tuż po niej Debata Oksfordzka  i panel dyskusyjny na temat wyzwań zrównoważonego biznesu.  Przedstawiciele działów HR i PR obecni na Gali finałowej wspólnie zastanawiać się będą nad wyzwaniami, jakie stoją przed tymi, którzy działać chcą  w Polsce  zgodnie z zasadami CSR. [Czytaj dalej…]