Zmarł Profesor Andrzej Garlicki

Ewa Karbowska | 2013-04-16

   W poniedziałek 15. kwietnia 2013 roku zmarł – w wieku 78 lat -historyk, specjalista, od II Rzeczpospolitej, biograf Józefa Piłsudskiego - Profesor Andrzej Garlicki. Dla chyba wszystkich zainteresowanych najnowszymi dziejami naszego kraju niewątpliwy autorytet naukowy. Dla mojego pokolenia, dzisiejszych pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków, także autorytet moralny. Człowiek – w czasach słusznie minionego socjalizmu - odważnie podejmujący w swej pracy naukowej i publicystycznej tematy, za które ówczesne partyjne i państwowe władze bynajmniej po głowie nie głaskały. [Czytaj dalej…]

Waldemar Kuczyński: Smoleńska wiara w terror brzemienna

Waldemar Kuczyński | 2013-03-30

2013-03-22. Tydzień temu czy­ta­li­śmy, że „rząd Wene­zu­eli ogło­sił powo­ła­nie spe­cjal­nej pań­stwo­wej komi­sji, która zbada, czy pre­zy­dent Hugo Cha­vez został »zara­żony« cho­robą nowo­two­rową... Intu­icja pod­po­wiada nam, że nasz przy­wódca Cha­vez został otruty przez mroczne siły". Oprawa inna. Rak zamiast dwóch wybu­chów, ale myśle­nie jak z zespołu PiS-u do bada­nia kata­strofy smo­leń­skiej. I jak wie­rzą­cych, że była zama­chem, a nie wypad­kiem. Zauwa­żył to Maciej Sta­siń­ski w pod­szy­tym czar­nym humo­rem felie­to­nie („Cha­vez, czyli Smo­leńsk", „Gazeta", 15 marca). [Czytaj dalej…]