Gwóźdź dla PO

Andrzej Bober | Polska | | 2012-03-24

Zewsząd wieszczą zbliżający się koniec Platformy Obywatelskiej. Zaczęło się od „słupków", które obniżyły się jej do 29 % społecznego poparcia. PIS- owi przybyło, ma 26 %, ale - jest to stwierdził pewien uczony w piśmie - „różnica miedzy partiami znajduje się w przedziale błędu statystycznego". Nieoceniona Justyna Pochanke z TVN 24 od razu zapytała jednego z gości :"...czy to trwała tendencja..? A co będzie, jak..."-i dalej w tym swoim stylu. Janusz Palikot w którymś z licznych wywiadów bąknął coś takiego, „że nie jest wykluczone, by Kaczyński mógł zostać premierem". [Czytaj dalej…]

Demokracja w nowej odsłonie

Azrael | Polska | | 2012-03-23

W sta­rych słusz­nie minio­nych cza­sach sze­roko znane były trzy śmieszne zbitki sprzecz­nych wza­jem­nie słów - ina­czej, oksy­mo­rony. Były to Tra­bant limu­zyna, par­la­men­ta­ryzm radziecki i demo­kra­cja socja­li­styczna. Tra­bant miał rze­czy­wi­ście wer­sję z bagaż­ni­kiem, czyli wła­śnie limu­zynę, rosyj­ski depu­to­wany dzia­łał w ramach demo­kra­cji słusz­nego ustroju Lenina, a jego pol­ski odpo­wied­nik dzia­łał w ramach pań­stwa, zakre­ślo­nego ide­olo­gią demo­kra­ty­zmu socja­li­stycz­nego, pod­da­nego dodat­kowo cen­tra­li­zmowi demokratycznemu. [Czytaj dalej…]

Prawo po stronie kina

Maciej Białecki | Prawo | | 2012-03-22

Rezygnując dziś z konwencji felietonu, poświęcam niniejszy tekst wsparciu protestu przeciwko skandalicznej decyzji o likwidacji kina Nove Kino Praha. Nie chcę powtarzać za innymi argumentów o tradycji kina Praha, o niegospodarności zamykania nowego kina w pięć lat po otwarciu, ani o absurdalności uzasadnienia niskiej frekwencji w kinie budową metra, która przecież najpóźniej za dwa lata ma się skończyć. Nazywam likwidację skandalem, gdyż rezygnacja z kina w tym miejscu jest sprzeczna z prawem. [Czytaj dalej…]