Formuje się przestrzeń tranzytu energii (ros.)

Roman Jakowlewski | Gospodarka | | 2008-06-20

ФОРМИРУЕТСЯ ЭНЕРГОТРАНЗИТНОЕ ПРОСТРАНСТВОНесмотря на культивируемый Москвой скептицизм по поводу альтернативных проектов, все участники прошедших 22-23 мая в Киеве форума и саммита по энергобезопасности констатировали назревшую необходимость не только координации действий стран-транзитеров и потребителей российских энергоносителей, а и  создание объединения стран-транзитеров и стран-потребителей российских энергоносителей. Оно необходимо для разработки транзитно-тарифной политики, координации применения антикризисных мероприятий, солидарного распределения поставок природного газа между импортерами в случае значительного уменьшения его поставок. А также проведение постоянного диалога между странами, которые добывают, потребляют и осуществляют транзитную транспортировку российского природного газа на уровне соответствующих министров, отвечающих за энергетику. В реальности же в Киеве обсуждалась  концепция создания Сообщества энерготранзитных государств на пространстве от Балтийского до Черного и Каспийского морей. Главным проектом нового экономического альянса призван стать Евроазиатский нефтетранспортный коридор на базе украинского нефтепровода «Одесса - Броды». После достройки его польского участка до Гданьска страны Евросоюза получили бы самый короткий и наиболее  экономичный способ доставки каспийской нефти, а Украина смогла бы рассчитывать на альтернативные российским энергоресурсы. [Czytaj dalej…]

Formuje się przestrzeń tranzytu energii

Roman Jakowlewski | Gospodarka | | 2008-06-20

Bez względu na kultywowany przez Moskwę sceptycyzm w stosunku do alternatywnych projektów, wszyscy uczestnicy kijowskiego forum i szczytu na temat bezpieczeństwa energetycznego, które odbyły się 22 - 23 maja, konstatowali wzbierającą potrzebę nie tylko koordynacji działań krajów tranzytowych i użytkowników rosyjskich nośników energii, ale także budowy związku krajów tranzytowych i użytkowników rosyjskich nośników energii. Jest on niezbędny dla wypracowania polityki tranzytowo-taryfowej, koordynacji posunięć antykryzysowych, solidarnego rozdziału dostaw gazu naturalnego pomiędzy importerów na wypadek znaczącego zmniejszenia się jego dostaw. A także dla prowadzenia ciągłego dialogu na poziomie ministrów odpowiadających za energetykę między krajami, które wydobywają, zużytkowują i uczestniczą w tranzycie rosyjskiego gazu naturalnego. W istocie, w Kijowie omawiano koncepcję zorganizowania wspólnoty państw tranzytowych dla energii na przestrzeni pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim. Głównym projektem nowego sojuszu gospodarczego stal się euroazjatycki korytarz transportu ropy naftowej na bazie ukraińskiego ropociągu „Odessa - Brody". Po dobudowaniu polskiej części do Gdańska, kraje Unii Europejskiej dostałyby najkrótszy i najtańszy sposób na dostawy kaspijskiej ropy naftowej, a Ukraina mogłaby liczyć na alternatywne wobec rosyjskich źródła energii. [Czytaj dalej…]

Rzecz o współczesnej inkwizycji

Jan Stanisław Skorupski | Polska | | 2008-06-20

Wałęsę spotkałem dwa razy, trzy razy z nim rozmawiałem, raz telefonicznie na spotkanie się z nim umówiłem, powołując się na list dziękczynny (właściwie tylko jedno zdanie), który przysłał mi do Berlina, raz przeprowadziłem z nim rozmowę do radia i do książki, raz przypadkowo na zuryskiej ulicy, kiedy już jako prezydent RP odwiedzał oficjalnie Szwajcarię. Dat, poza jedną, nie pamiętam, można by je ustalić, ale po co? Właśnie tę jedną datę zapamiętałem, bo jest ona dla mnie metaforyczna, także związana z całkiem innym wydarzeniem, które potem nastąpiło, a było to 7 listopada pamiętnego 1989 roku. [Czytaj dalej…]

Projekt prawa prasowego zabrania cudzoziemcom finansowania wydań białoruskich (r

Telegraf.by | Białoruś /Беларусь | | 2008-06-19

Законопроект о СМИ запрещает иностранцам финансировать белорусские изданияПодготовленный депутатами Палаты представителей законопроект о СМИ разъясняет основания для отказа в государственной регистрации СМИ. Отказывать в регистрации будут в случае "возложения функций редакции СМИ на юридическое лицо (некоммерческую организацию), 30% и более учредителей которого составляют иностранные юрлица, иностранные граждане и (или) без гражданства, постоянно не проживающие на территории Республики Беларусь". [Czytaj dalej…]

Projekt prawa prasowego zabrania cudzoziemcom finansowania wydań białoruskich

Telegraf.by | Świat | | 2008-06-19

Przygotowany przez delegatów do izby reprezentantów projekt ustawy medialnej wyjaśnia podstawy odmowy rejestracji mediów przez państwo. Odmowa rejestracji nastąpi w przypadku „powierzenia funkcji redagowania mediów osobie prawnej (organizacji niedochodowej) której trzydzieści procent albo więcej założycieli stanowią zagraniczne osoby prawne, cudzoziemcy i (albo) osoby bez obywatelstwa, nie mieszkające na stałe na terytorium Republiki Białoruś". [Czytaj dalej…]